Agroinvest Foundation

Organizacioni kapacitet za trajno poboljšanje

 

Trajno jačamo naša poslovanja,  činimo storžijim naše interne kontrole i poboljšavamo našu efikasnost.


U skladu sa našom srateškom orijentacijom, težimo trajnom poboljšanju naših organizacionih kapaciteta i profesionalnih vještina naših zaposlenih, koji predtsvljaju kamen temeljac našeg budućeg institucionalnog rasta i razvoja.


Stručni tim


Uspostavili smo visko-stručan seniroski tim da bismo unosili najbolje stručne prakse na svim nivoima naše kompanije i osigurali dobre rezultate.

Svesni smo da je naš operativni uspeh međuzavistan od profesionalizma i kapaciteta naših ostalih službi poslovanja.


Služba za razvoj proizvoda i marketing


Služba za razvoj proizvoda i marketing zapošljava visokostručne i iskusne, fakultetski obrazovane profesionalce koji razvijaju naše fleksibilne i dostupne proizvode. Kako bismo najtačnije odredili potrebe naših klijenata, ova služba definiše ciljnu grupu, sprovodi marketinška istraživanja i konstantno “opipava puls” o zadovoljstvu i potrebama naših klijenata za novim proizvodima.


Ova organizaciona jedinica kreira i sprovodi marketinške strategije koje su orijentisane prema klijentima. Pored toga, aktivno učestvuju u merenju društvenog učinka.


Služba ljudskih resursa


Svesni smo činjenice da su naši zaposleni veoma važni za uspeh kompanije – podaci i činjenice jesu kvantitativna merila našeg uspeha, ali ljudski resursi su ono šta čini jednu kompaniju. Ljudi su naš pravi kapital.


Rukovođenje ljudskim resursima sprovodimo strateški, težeći da na ovaj način sprovedemo svoje strateške planove, tako što se trudimo da privučemo, zadržimo i razvijamo zaposlene. Pored toga, služba ljudskih resursa je aktivno uključena u rad svih kancelarija. Naši objektivni i stručni profesionalni koji rukovode ovom službom, kao i oni koji rade u njoj, imaju važnu ulogu u motivaciji zaposlenih, kao i za lojalnost prema kompaniji.


Služba za komunikacije i identitet kompanije


Naše visokoprofesionalno odeljenje za komunikacije pruža podršku u internim i eksternim komunikacijama, te na ovaj način kreira identitet kompanije. Eksterno – da svima sa kojima komuniciramo pošaljemo tačne i jasne poruke o tome ko smo i da sprečimo bilo kakvu vrstu nesporazuma, interno – da interna komunikacija na svim nivoima bude efikasna i transparentna.

Ova služba je veoma važna za održavanje imidža kompanije, kao i za njen prepoznatnjiv vizuelni identitet koji čini osećaj pripadnosti – interne i eksterne.U ovom recesionom okruženju, finansijske institucije stavljaju veliki naglasak na upravljanju rizikom, naplati i zakonskim aspektima svog rada. Upravo sa ovim istim prioritetima na umu, u astojanjima da profesionalizuje svoja poslovanja, AgroInvest je odlučio da uspostavi, 2010. godine, ova odjeljenja u obje države.

 

 
Obuka u oblasti upravljanja rizikom

 


Proaktivno upravljanje rizikom je od suštinske važnosti za dugoročnu održivost AgroInvest-a, pa je stoga kompanija u obje države prošla kroz obuku za upravljanje rizikom. Ova obuka za upravljanje rizikom je organizovana pod vođstvom eksperata iz  ATTF, Financial Technology Transfer Agency iz Luksemburga.


Ponosni smo što smo jedna od četiri kompanije u svijetu koja je izabrana da prođe tako renomiranu obuku besplatno. Svrha  the obuke je bila uspostavljanje sistema upravljanja rizikom, koji uključuje sve aspekte poslovanja AgroInvest-a za bolje identifikovanje i predviđanje potencijalnih rizika – da bi se izbjegli neočekivani gubici i iznenađenja, radije nego samo reagovalo na njih.


Glavni ciljevi ove obuke su bili izrada okvira za upravljanje rizikom i identifikovanje profila rizika. Dok je naše usredsređenje bilo na operativnim i kreditnim riicima, starješine odjeljenja, kao što su Kadrovsko i Pravno i informaciono, zajedno sa srednjim i najvišim rukovodstvom takođe su prošli Obuku za upravljanje rizikom. Centralne komponente ovog procesa su identifikovanje rizika; analiza rizika; reagovanje na rizike; i upravljanje rizikom trajnim praćenjem.


Luksemburška obuka za upraljanje rizicima bila je namijenjena uspostavljanju jednog sistema koji će nam omogućiti da donosimo odluke naosnovu znanja o nivou rizika koji se toleriše, načinu ublažavanja onih koji se ne mogu tolerisati i načinu kako upravljati stvanim rizicima koji su dio poslovanja.   Nadalje, AgroInvest stalno poboljšava  svoje instrumente upravljanja rizikom i pristupe kojima se reaguje na specifične situacije, metodologije davanja zajmova, poslovanje i finansijske ciljeva.


Odjeljenja za naplatu i pravne poslove


I Tim za pravne polsove i Tim za naplatu ustanovljeni su 2010. godine, sa ciljem da profesionalizuju poslovanja i prilagode ih recesionom okruženju, da smanje troškove i povećaju produktivnost.  Ova dva odjeljenja  imaju snažnu i blisku saradnju i zapošljavaju visoko-kvalifikovane stručnjake, od kojih  su pravnici najbrojniji.

 

Our Partners

ADA amity-snaga-prijateljstva-logo BlueOrchard CKBBanka EFSE Incofin
KFW SGLogo resp OikoCredit logo

TripleJump

symbiotics-logo